Streda 24. apríla, 2024
Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava (By Rl91 - Own work, GFDL)

1. apríla nadobudol účinnosť konsolidačný balíček, prináša vyššie súdne poplatky i vyššie poplatky pri založení s.r.o.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. decembra 2023 tzv. konsolidačný balíček (z.č. 530/2023 Z. z.), ktorý obsahuje aj zmenu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „novela“).Táto novela nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2024.         

Najvýznamnejšie zmeny v poplatkoch týkajúcich sa súdnych konaní: Podľa pôvodného právneho stavu platil žalobca poplatok vo výške 6% z hodnoty predmetu sporu, pričom minimálna suma bola 16,50 eur a maximálna 16 596,50 eur (v obchodných veciach 33 193,50 eur).

Od 1. apríla 2024 sa mení minimálna a maximálna výška poplatku. Minimálna suma sa zvyšuje na 25 eur a maximálna suma na 25 000 eur (v obchodných veciach na 50 000 eur). Ak hodnotu konania nemožno vyjadriť sumou peňazí, napríklad pri konaní o určenie neplatnosti zmluvy, poplatok sa navyšuje z 99,50 eur na 140 eur.

Ak ide o žalobu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), poplatok sa zvyšuje z aktuálnych 165,50 eur na 250 eur. Pri žalobe o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa poplatok zvyšuje z 66 eur na 100 eur. Návrh na začatie konania o rozvod manželstva zo 66 eur na 100 eur. Poplatok za návrh na vykonanie exekúcie sa zvyšuje zo 16,50 eur na 25 eur.

Zmeny v poplatkoch vo veciach obchodného registra: Zvyšuje sa aj poplatok pre návrhy na prvozápis alebo zmenu vo veciach obchodného registra. Napríklad pre návrhy na prvozápis akciovej spoločnosti sa poplatok mení z 375 eur na 550 eur. Podobne sa mení poplatok aj pre iné právnické osoby, napríklad pre spoločnosť s ručením obmedzeným zo 150 eur na 220 eur. Z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby z 33 eur na 50 eur.

Ministerstvo spravodlivosti SR neustále zvyšuje užívateľskú prívetivosť elektronických služieb. Od marca 2024 MS SR zaviedlo nové verzie formulárov na zápis, zmenu a výmaz údajov zapísaných do obchodného registra. Nahradili ste tým klasické formuláre sprievodcami, ktorí pomáhajú navrhovateľovi pri vypĺňaní údajov. Zhotovili sme tiež vzor pre vytvorenie spoločenskej zmluvy pre s.r.o.

V súvislosti s novým sadzobníkom súdnych poplatkov (novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov), je gestorom právnej úpravy Ministerstvo financií SR. V rámci legislatívneho procesu, gestor predkladaného materiálu vyhotovuje aj vyčíslenia jeho vplyvov. Medzi takéto vplyvy patrí najmä vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na informatizáciu či vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu alebo sociálne vplyvy. Z jednotlivých vplyvov je možné vyčísliť konkrétne dopady predkladanej právnej úpravy.

Prečítajte si aj