Nedeľa 21. júla, 2024
Ilustračný obrázok nabíjania elektromobilu (Voľné dielo)

Keď elektromobily nie sú vždy prínosom pre kvalitu ovzdušia

Štúdia Houstonskej univerzity ukazuje, že elektromobily môžu mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia a verejné zdravie v niektorých mestách, ale nie vo všetkých.

Čo majú spoločné americké mestá Houston, Los Angeles, New York a Chicago? Husté osídlenie, vysokú intenzitu dopravy a kvalitu ovzdušia, ktorá nespĺňa normy stanovené americkou agentúrou na ochranu životného prostredia. Vďaka týmto okolnostiam je každé z týchto miest najvhodnejším kandidátom na vypracovanie štúdie o vplyve elektrických vozidiel na kvalitu ovzdušia a verejné zdravie.

Túto štúdiu uskutočnili výskumníci pod vedením Aliho Mousavinezhada z Houstonskej univerzity. Skúmali zmeny v znečistení ovzdušia – najmä úrovne tuhých častíc a ozónu – v týchto metropolách pri rôznych scenároch elektrifikácie. Výsledky sú zmiešané.

Menej úmrtí, ale nie všade

Štúdia zistila, že Houston by prechodom na elektrické vozidlá mohol zabrániť 157 predčasným úmrtiam mesačne. V prípade New Yorku a Chicaga by prínosy mohli byť ešte väčšie, keďže by sa mohlo predísť 796 (New York), resp. 328 (Chicago) predčasným úmrtiam mesačne.

V prípade Los Angeles však modelovanie prinieslo zmiešané výsledky. Hoci 29 % elektrických vozidiel by mohlo zachrániť približne 104 životov mesačne, úplná elektrifikácia by viedla k vyššej úmrtnosti – v dôsledku zvýšeného znečistenia ozónom a prachovými časticami.

„Naše výsledky naznačujú, že elektrické vozidlá vo všeobecnosti prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov, zlepšujú kvalitu ovzdušia a znižujú úmrtnosť spojenú s vystavením toxickým látkam znečisťujúcim ovzdušie,“ povedal Ali Mousavinezhad, hlavný autor štúdie.

„Vzhľadom na zložité chemické zloženie atmosféry a jedinečné meteorologické a geografické podmienky Los Angeles by však úplná elektrifikácia mohla viesť k zvýšeniu koncentrácií sekundárnych aerosólov. Tie by potom mohli mať negatívny vplyv na ľudské zdravie a hospodárstvo a viedli by k zvýšeniu úmrtnosti… To zdôrazňuje nutnosť environmentálnych predpisov špecifických pre daný región.“

Zvýšenie úrovne tuhých častíc až o 0,67 µg/m³ je spôsobené nárastom sekundárnych organických aerosólov. Tie vznikajú zmenami v dynamike oxidov dusíka a prchavých organických zlúčenín, takzvaných VOC, ako aj nárastom hydroxylových radikálov.

Na rozdiel od iných oblastí sa tieto znečisťujúce látky v Los Angeles a jeho okolí nedajú ľahko odniesť alebo rozptýliť vetrom, čo vedie k ich koncentrácii v určitých oblastiach. Je to spôsobené jedinečnými poveternostnými a geografickými podmienkami – vrátane horského pásma na východe.

Žiadne univerzálne riešenie pre e-autá

Podľa výskumníkov je úplná elektrifikácia z ekonomického hľadiska prísľubom značných úspor v oblasti zdravia. Pre New York, Chicago a Houston by to predstavovalo 51 až 249 miliónov USD denne. Naproti tomu Los Angeles by mohlo očakávať ekonomické straty až do výšky 18 miliónov USD denne.

„Štyri najväčšie americké mestá majú rôzne antropogénne zdroje látok znečisťujúcich ovzdušie a skleníkových plynov,“ povedal Yunsoo Choi, zúčastnený výskumník a profesor atmosférickej chémie. „Každé mesto si vyžaduje jedinečné predpisy alebo opatrenia, vrátane rôznych scenárov zavádzania elektrických automobilov, aby sa účinne znížili koncentrácie týchto znečisťujúcich látok a skleníkových plynov.“

Síce úplná elektrifikácia zvyčajne vedie k výraznému zníženiu oxidov dusíka a priemerných hodnôt ozónu, táto štúdia zároveň poukazuje na komplexnosť vzájomných vzťahov, ktorá znemožňuje zovšeobecnenie. Inými slovami, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, neexistuje jedno univerzálne riešenie.

Štúdia bola uverejnená vo februári 2024 v časopise „Science of The Total Environment“.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj