Piatok 19. júla, 2024
Európska rada zverejnila správu o schválení normy o obnove prírody (Pixabay/ Pexels)
»

Dlho diskutovaný návrh normy EÚ o obnove prírody bol prijatý

Európska rada zverejnila 17. mája správu o schválení normy o obnove prírody. Jej cieľom je do roku 2030 obnoviť najmenej 20 % suchozemských a morských ekosystémov. Do roku 2050 by sa to malo týkať všetkých ekosystémov, ktoré potrebujú obnovu. Podľa tohto nariadenia musia krajiny EÚ zaviesť opatrenia na obnovu prírody v určených oblastiach.

Nariadenie sa vzťahuje na rad suchozemských, pobrežných a sladkovodných, lesných, poľnohospodárskych a mestských ekosystémov vrátane mokradí, pasienkov, lesov, riek a jazier, ako aj na morské ekosystémy vrátane morskej trávy a morských húb a koralov, uvádza sa v správe.

„Členské štáty zavedú opatrenia zamerané na zvýšenie dvoch z týchto troch ukazovateľov: populácie lúčnych motýľov, zásoby organického uhlíka v ornej pôde a podiel poľnohospodárskej pôdy s vysokou krajinnou rozmanitosťou. Kľúčovým opatrením tohto nového zákona je aj zvýšenie populácií lesných vtákov a zaistenie, aby do konca roku 2030 nedošlo k čistému úbytku mestskej zelene a pokrytia korunami stromov,“ uvádza sa v dokumente.

Za nariadenie hlasovalo 20 z 27 krajín EÚ. Na prijatie nariadenia bola potrebná kvalifikovaná väčšina najmenej 15 krajín. Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko a Švédsko hlasovali proti tomuto zákonu. Belgicko sa zdržalo hlasovania.

Nariadenie bude teraz zverejnené v úradnom vestníku EÚ a vstúpi do platnosti. Zároveň začne okamžite platiť vo všetkých členských štátoch. Do roku 2033 potom Európska komisia  uplatňovanie nariadenia preskúma, najmä jeho vplyv na sektory poľnohospodárstva, rybárstva a lesníctva, ako aj jeho širší sociálno-ekonomický dosah.

Pôvodný článok

Prečítajte si aj