Sobota 18. mája, 2024
(Zľava) Anna Záborská (KÚ) a Lucia Plaváková (PS) (Foto: FB / Kresťanská únia / Lucia Plaváková • Progresívne Slovensko)

Prijatie novely zákona o rodnom čísle by podľa L. Plavákovej ohrozilo životy transrodových ľudí

Zákon 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v § 2 definuje rodné číslo ako „trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch“. Od roku 1954 je tvorené desaťmiestnym číslom so štvormiestnou koncovkou. Prvých šesť čísel vychádza z dátumu narodenia v tvare rok, mesiac a deň. Pre identifikáciu pohlavia je zásadné práve druhé dvojčíslie obsahujúce mesiac narodenia, ku ktorému sa v prípade osoby ženského pohlavia pridáva číslo päťdesiat.

Účelom zákona o rodnom čísle je úprava rodného čísla, registra rodných čísel, ustanovenie pôsobnosti orgánov štátnej správy a postupu pri procesoch súvisiacich s tvorbou, určovaním či prideľovaním rodných čísel.

Zmena rodného čísla na základe lekárskeho posudku

Zákon 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v § 8 ods. 2 písm. b) ukladá ministerstvu vnútra povinnosť vykonať na požiadanie zmenu rodného čísla osoby na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia.

Novela zákona o rodnom čísle v parlamente neprešla

Tento týždeň sa v Národnej rade hlasovalo o návrhu poslancov opozičného klubu Slovensko, Za ľudí, KU Anny Záborskej a Richarda Vašečku o vydaní zákona, ktorým sa zákon o rodnom čísle mení a dopĺňa práve v časti venovanej zmene rodného čísla na podnet žiadateľa, ktorý sa nestotožňuje so svojím biologickým pohlavím. Úspech návrhu stroskotal na mizivej podpore koalície (väčšina poslancov sa hlasovania zdržala).

Namiesto aktuálneho znenia o vykonaní zmeny rodného čísla „na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby“ navrhli poslanci úpravu terminológie v dvoch výrazoch, a to „o zmene“ a „osoby“. Citovaná pasáž zákona o rodnom čísle by teda po úpravách hovorila o vykonaní zmeny rodného čísla „na základe lekárskeho posudku nesprávne určeného pohlavia preukazujúceho na základe genetického testu správne určenie pohlavia osoby“.

Cieľom návrhu malo byť podľa predkladateľov posilnenie právnej istoty upresnením „doposiaľ výkladovo nejednoznačných ustanovení“ zákona spôsobom, ktorý má v aplikačnej praxi zabezpečiť „ústavne konformný výklad pojmu pohlavie“. Zásadnou zmenou je jednoznačné vymedzenie lekárskeho posudku.

Vašečka pri predstavovaní novely zákona poukázal na paralely s inými zákonmi, ktoré sa striktne viažu na pohlavie, ako je napríklad osobitná ochrana ženy a jej pracovného prostredia v období tehotenstva. „Odôvodnenosť zvýšenej ochrany prislúcha práve žene s ohľadom na biologickú skutočnosť tehotenstva viažúcu sa výsostne na ženské pohlavie,“ píše sa v čl. 41 odst. 2 ústavy.

Upozornil aj na to, že podľa čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny je pojem pohlavie nespochybniteľnou biologickou skutočnosťou. Čl. 14 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne vyslovene zakazuje výber pohlavia dieťaťa: „Použitie techník lekársky asistovanej prokreácie nie je dovolené na účely voľby pohlavia budúceho dieťaťa s výnimkou prípadu, kde by sa malo vyhnúť vážnemu dedičnému ochoreniu viažúcemu sa na pohlavie,“ uvádza kapitola venovaná ľudskému genómu.

Navrhovateľ poslancom zdôraznil, že novela ponecháva možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia pod podmienkou lekárskeho posudku, ktorý má na základe genetických testov preukázať práve skutočnosť, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia.

Poslanci PS hovoria o návrate do stredoveku

Podľa poslankyne Lucie Plavákovej (PS) je cieľom návrhu zákona znemožnenie až zákaz právnej tranzície. „Predkladaný návrh zákona je v rozpore s našou ústavou, ako aj v rozpore s našimi medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, ktorými je aj Slovenská republika viazaná,“ uviedla. Upozornila aj na skutočnosť, že na československom území prebiehajú tranzície už celých sedemdesiat rokov a na konkrétnych príkladoch sa pokúsila priblížiť poslancom nepriaznivý dopad prípadného prijatia zákona na život transrodových ľudí.

„Ja teda skutočne nechápem, prečo majú predkladatelia tohto návrhu neustále potrebu každým svojím návrhom sa navážať do queer ľudí a špeciálne do transrodových ľudí, ktorí sú jednou z najohrozenejších skupín vôbec,“ skonštatovala poslankyňa Simona Jurík (PS). Jurík ďalej apelovala na svojich opozičných kolegov, aby sa venovali iným témam a aby sme sa prostredníctvom podobných návrhov nevracali do stredoveku.

Poslanec Ondrej Prostredník (PS) sa domnieva, že návrhmi smerujúcimi k znemožneniu tranzícií sa vzďaľujeme hodnotám a štandardom EU. „Nedávno Nemecko, nieže zakázalo tranzície, naopak, prijalo zákon, ktorý výrazným spôsobom zjednodušuje celý proces tranzície – od medicínskej až po právnu. Toto je cesta, ktorou by sme sa mali uberať, keď si ctíme naše členstvo v Európskej únii,“ skonštatoval.

Koľkokrát v živote si môže človek zmeniť pohlavie?

Opozícia sa v tematike LGBT značne rozchádza. Na jednej strane bariéry sa spoločne s KDH ocitá klub Slovensko, Za ľudí, KU a na druhej poslanci klubov SaS a PS.

Milan Majerský (KDH) v pléne Národnej rady SR hovoril o veciach medzi nebom a zemou, ktoré sú určené a nemenné, aj keby sa zmenili na úrovni legislatívy. „Ja sa pýtam. Ak tu máme nejakú myšlienku, ktorá hovorí o práve na sebaurčenie, lebo je tu právo sebaurčenia, koľkokrát v živote si človek bude môcť zmeniť pohlavie?“

Poslanec Branislav Škripek (KDH) zauvažoval, že pri pohľade do sveta, ktorý má pred nami v tejto oblasti náskok, je vlastne dobre, že za ním zaostávame. „Počúvame odborníkov, ktorí hovoria – je to prvýkrát v histórii, že my nechávame deti určovať si svoje diagnózy a my im plníme, čo chcú,“ argumentoval. Svoje argumenty oprel aj o staršie odborné vyjadrenie (Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí), kde sa okrem iného uvádza, že „experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa je neprípustné“. Škripek považuje za potrebné, aby sa zákonodarcovia s podobnými materiálmi zoznamovali a nepripúšťali, aby sa diali „veci nezmyselné“.

Predkladateľka návrhu Záborská spochybnila teóriu o devastačnom vplyve znemožnenia právnej tranzície na duševné zdravie transrodových ľudí, ktorá predtým zaznela z úst poslancov PS. Samovražednými sklonmi podľa nej na základe štatistík trpia rovnako ľudia, ktorí tranzíciou (právnou, chirurgickou) neprešli, ako i tí, ktorí ju majú za sebou. Upozornila aj na iracionálnosť nemeckého zákona, ktorý umožňuje zmenu pohlavia raz za rok.

„Žijeme v časoch, kedy si začíname pomaly zvykať na to, že základné pravdy, o ktorých by sme len nedávno tuná nediskutovali, a nikoho by nenapadlo o tom ani diskutovať, sa dnes musia obhajovať a vysvetľovať na pôde Národnej rady,“ skonštatovala Záborská.

Prečítajte si aj