Ochrana osobných údajov
Streda 29. novembra, 2023

Ochrana osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 26. októbra 2023.

Úvod

Spoločnosť EpochMedia, s.r.o. ako poskytovateľ služieb berie ochranu vašich osobných údajov ako používateľa služieb Epoch Times (sem patrí webstránka epochtimes.sk, jej subdomény, newsletter Epoch Times; ďalej len služby) vážne. Nižšie vás informujeme o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní vašich údajov a poučíme vás o vašich právach.

Svoje otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti so službami môžete kedykoľvek smerovať na nás ako subjekt zodpovedný za spracúvanie údajov v zmysle článku 4 č. 7 GDPR: Epoch Times Slovensko, zapísaný pod evidenčným číslom prideleným Ministerstvom kultúry SREV 110/23/SWP, email: [email protected]

A. Všeobecná časť

§ 1 Definície

 1. „Osobné údaje“ v zmysle článku 4 č. 1 GDPR sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jednej či viacerých špecifických charakteristík, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 2. „Spracúvanie“ v zmysle článku 4 č. 2 GDPR znamená akýkoľvek proces alebo sériu procesov vykonávaných s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov vo vzťahu k osobným údajom, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporadúvanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, čítanie, vyhľadávanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, porovnávanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie.
 3. „Prevádzkovateľ“ v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky takéhoto spracúvania určené právom Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá jeho určenia môžu byť určené právom Únie alebo členského štátu.
 4. „Tretia strana“ v zmysle článku 4 ods. 10 znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán, inštitúciu alebo iný subjekt iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby oprávnené na spracúvanie osobných údajov na priamu zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
 5. „Spracovateľ“ čl. 4 č. 8 GDPR znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán, inštitúciu alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 6. „Súhlas“ (čl. 4 č. 11 GDPR) dotknutej osoby znamená akýkoľvek dobrovoľný, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby v konkrétnom prípade vo forme vyhlásenia alebo iného jasného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

§ 2 Vymazanie údajov a doba uchovávania

 1. Pri jednotlivých operáciách spracovania údajov opísaných nižšie uvádzame naše služby, dobu uchovávania a informácie o dobe vymazania alebo zablokovania. Ak výslovne neurčíme dobu uchovávania, vaše osobné údaje vymažeme alebo zablokujeme, hneď ako sa dosiahne účel spracovania údajov alebo pominie právny základ.
 • Vo výnimočných prípadoch sa údaje môžu uchovávať aj po uplynutí stanoveného obdobia:
 • v prípade konkrétnych bezprostredne hroziacich právnych sporov s vami
 • v iných právnych sporoch, ak sú príslušné údaje relevantné a záujem na ich uchovávaní prevažuje nad záujmom na vymazaní
 • v prípade zákonných povinností uchovávania
 • Ak uplynie zákonom stanovená doba uchovávania, vaše osobné údaje sa zablokujú alebo vymažú, ak:
 • je potrebné ďalšie uchovávanie a
 • existuje právny základ pre ďalšie uchovávanie

§ 3 Práva užívateľa

Ako užívateľ našich služieb máte podľa GDPR nasledujúce práva:

 • právo získať na požiadanie a bezplatne informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame, v súlade s článkom 15 GDPR
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných údajov v súlade s článkom 16 GDPR
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov v súlade s článkom 17 GDPR
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov v súlade s článkom 18 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR
 • právo podľa článku 21 GDPR kedykoľvek namietať proti budúcemu spracúvaniu vašich osobných údajov v súlade s právnymi požiadavkami. Namietať môžete najmä proti spracúvaniu na účely priamej reklamy
 • právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR.
 • právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v prípade podozrenia na nezákonné spracúvanie v súlade s článkom 77 GDPR

S cieľom uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR nám môžete kedykoľvek zaslať neformálny e-mail na adresu: [email protected]

§ 4 Bezpečnostné opatrenia

Prijímame organizačné a technické bezpečnostné opatrenia v súlade s najnovšími poznatkami, aby sme zabezpečili dodržiavanie ustanovení zákonov o ochrane údajov a chránili nami spracúvané údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú údaje získané od nás pri zadávaní objednávky, používame najmä šifrovanie SSL. To, či sa obsah našej webovej lokality prenáša šifrovane, zistíte podľa symbolu zatvoreného kľúča alebo zámku v dolnom stavovom riadku prehliadača.

§ 5 Poskytovanie údajov tretím stranám a poskytovateľom tretích strán

 1. Údaje sa prenášajú tretím stranám len v rámci zákonných požiadaviek. Príjemcami týchto údajov môžu byť napríklad poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb poverení úlohami v oblasti IT alebo poskytovatelia služieb a obsahu, ktoré sú integrované do webovej stránky. Prístup k vašim osobným údajom môžu získať nasledujúce kategórie príjemcov, ktorí sú zvyčajne spracovateľmi:
 2. Externí poskytovatelia služieb na prevádzku našej webovej stránky a spracovanie údajov uložených alebo prenášaných systémami (napr. pre služby dátového centra, spracovanie platieb). Právnym základom prenosu je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) alebo f) nariadenia GDPR, pokiaľ nejde o zmluvných spracovateľov;
 3. Na účely plnenia zákonných povinností voči orgánom verejnej moci a úradom je právnym základom prenosu článok 6 ods. 1 prvá veta písm. c) GDPR;
 4. Osoby zamestnané v rámci našich obchodných operácií (napr. audítori, banky, poisťovne, právni poradcovia, dozorné orgány, osoby podieľajúce sa na akvizícii spoločností alebo zakladaní spoločných podnikov). Právnym základom prenosu je potom článok 6 ods. 1 prvá veta písm. b) alebo f) GDPR.

S výnimkou vyššie uvedených prípadov vaše osobné údaje prenášame tretím stranám len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas. Právnym základom je v tomto prípade článok 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR.

Vo všetkých prípadoch je rozsah spracovania odovzdaných údajov obmedzený na nevyhnutné minimum.

2. Ak sa v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov používa obsah, nástroje alebo iné zdroje od iných poskytovateľov, ktorí majú sídlo v tretej krajine, možno predpokladať, že údaje sa prenášajú do krajín, v ktorých má sídlo tretia strana. Ak spracúvame údaje v tretej krajine (t. j. mimo Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo ich spracúvame v súvislosti s využívaním služieb tretích strán alebo dochádza k ich zverejneniu či prenosu iným osobám, orgánom alebo spoločnostiam, deje sa tak len v súlade so zákonnými požiadavkami. Na základe výslovného súhlasu alebo zmluvne či právne požadovaného prenosu spracúvame alebo uchovávame údaje len v tretích krajinách s uznávanou úrovňou ochrany údajov, https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en ).

§ 6 Zmeny informácií o ochrane údajov

Z dôvodu ďalšieho vývoja našich služieb alebo z dôvodu zmenených právnych alebo úradných požiadaviek môže byť potrebné upraviť vyhlásenie o ochrane údajov. Aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane údajov nájdete vždy na adrese: https://www.epochtimes.sk/ochrana-osobnych-udajov.

B. Webové stránky

§ 1 Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov a druh a účel ich použitia 

 1. Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme nižšie, sa dočasne ukladajú v tzv. logovacích súboroch na serveroch spoločnosti Epoch Times a našich poverených poskytovateľov technických služieb v nevyhnutnom rozsahu, ako je uvedené vyššie (pozri §§ 1 – 3 vyššie).
 2. Ak s nami uzavriete zmluvu (najmä zmluvu o predplatnom), budeme s vaším dobrovoľným súhlasom zhromažďovať nasledujúce údaje a spracúvať ich na účely spracovania zmluvného vzťahu:

V prípade online predplatného a iných digitálnych produktov:

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Zakódované heslo

Údaje od poskytovateľa platobných služieb Stripe: ID zákazníka, ID platby, obdobie predplatného

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Keď údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie zamýšľaného účelu, budú vymazané.

Na uzatvorenie predplatného prostredníctvom webovej stránky Epoch Times je potrebná registrácia, aby bolo možné iniciovať a spracovať zmluvu. Nasledujúce údaje sa budú uchovávať v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR počas požadovaného obdobia až do splnenia účelu a vymazania účelu:

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Zakódované heslo

Ak uzavriete predplatné, údaje sa budú zhromažďovať len raz na dosiahnutie účelu začatia a spracovania zmluvy.

Okrem nášho vlastného systému, v ktorom sa údaje neposkytujú tretím stranám, ponúkame aj možnosť prihlásiť sa a zaregistrovať sa na našej webovej lokalite pomocou vášho účtu Google, na čo používame Google OAuth 2.0. Google OAuth 2.0 je služba registrácie a autentifikácie, ktorá umožňuje autorizáciu API. Registráciou prostredníctvom Google OAuth 2.0 a následným potvrdením prístupu na obrazovke súhlasu Google OAuth 2.0 môže dôjsť k výmene údajov medzi spoločnosťou Google a nami. Údaje, ktoré prenášame spoločnosti Google, zahŕňajú okrem iného informácie, ako je IP adresa a použitý prehliadač. Skutočné mená alebo heslá sa však neprenášajú.

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR zhromažďujeme nasledujúce údaje, keď sa prihlasujete a registrujete pomocou služby Google OAuth 2.0:

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko

Spoločnosť Google nám však nebude posielať vaše heslo. Údaje sa budú uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu, a po dosiahnutí účelu sa vymažú.

Ak uzatvoríte predplatné, údaje sa budú zhromažďovať len raz na dosiahnutie účelu iniciovania a spracovania zmluvy.

Poskytovateľom služby Google OAuth 2.0 je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“).

Nie je možné vylúčiť, že pri používaní služby Google OAuth 2.0 môže dôjsť k prenosu údajov do USA. Prenos údajov spoločnosťou Google do USA sa uskutočňuje v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami Európskej komisie. Ďalšie informácie nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Viac informácií o účele, spracovaní a rozsahu spracovania údajov v spoločnosti Google nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy.

Používanie služby Google OAuth 2.0 sa uskutočňuje len s vaším súhlasom v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. a) GDPR.

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok (AVV). Vyžaduje to zákon o ochrane osobných údajov. Tým je zabezpečené, že budú dodržané všetky ustanovenia nariadenia GDPR a že spracovanie údajov sa uskutoční len v rozsahu pokynov, ktoré sme vám poskytli.

4. Ak ste nám udelili výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie nášho informačného newslettera, aby sme vás denne informovali o najnovších správach. Odber môžete kedykoľvek zrušiť. Ak tak chcete urobiť, stačí kliknúť na „Odhlásiť sa z odberu“ v e-maile zaslanom v rámci newslettera. Newsletter vydávame prostredníctvo služby MailExpress, ktorú prevádzkuje služba MailExpress so sídlom 23 Center St., Middletown, NY, 10940, USA.

Cookies

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom zariadení pri jej prehliadaní. Štandardné webové prehliadače podporujú správu cookies. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu vašeho priehliadača.  Pokiaľ bude váš prehliadač mať povolené použitie cookies, budeme predpokladať, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.

Žiadne z našich cookies použitých na našich stránkach pritom nezbiera informácie, ktoré by obsahovali vaše priame identifikačné údaje.

V súčasnosti používame súbory cookies prostredníctvom týchto služieb:

 1. Mixpanel
 • Na našej webovej stránke používame službu Mixpanel, ktorej použitie je pre nás nevyhnutné, aby sme vedeli vyhodnotiť výkonnosť našej webovej stránky a návštevnosť jednotlivých článkov. Tým budeme môcť zistiť potreby návštevníkov našej webovej stránky a tak zlepšiť náš produkt. Na tento účel sa zbierajú údaje o správaní užívateľa na webovej stránke. Základom pre spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.
 • Poskytovateľom Mixpanelu je americká spoločnosť Mixpanel Inc., One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, USA (ďalej len „Mixpanel“).
 • Akékoľvek údaje odoslané Mixpanelu sa spracovávajú a ukladajú v EÚ; na tento účel bola aktivovaná možnosť „EU Residency“, pozri https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360039135652-Data-Residency-in-EU
 • IP adresa sa nikdy neukladá, ani z nej nespracúvame údaje o geografickej polohe užívateľa.
 • Mixpanel ukladá náhodne generované ID ako cookie na určenie interakcie užívateľa. Ide o tzv. „First Party Cookie“, čo znamená, že cookie je k dispozícii len na webovej lokalite epochtimes.sk. Sledovanie naprieč webovými stránkami teda nie je možné.
 • Metaúdaje z webovej stránky, ako sú nasledujúce, sa odosielajú Mixpanelu na účely analýzy:
  – URL článku
  – ID článku
  – technické údaje prehliadača
 • Mixpanel použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, zostavenie správ o aktivite na webovej stránke a poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej stránke a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky.
 • Prenos údajov Mixpanelom prebieha v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami Európskej komisie. DPA sa automaticky uplatňuje v súlade s článkom 4 „SÚKROMIE A INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ“ Podmienok používania: https://mixpanel.com/legal/terms-of-use
 • Ďalšie informácie o účele a rozsahu spracovania údajov nájdete na https://mixpanel.com/legal/dpa a https://mixpanel.com/legal/privacy-policy