Streda 29. novembra, 2023
Ilustračná fotografia(zdroj: Pixabay)
,

Na Slovensku stúpa počet obetí obchodovania s ľuďmi

Moderné otroctvo a nútená práca sa stávajú čoraz väčším problémom na celom svete, pričom počet obetí neustále stúpa. Predaj ľudí patrí stále medzi najvýnosnejšie kriminálne aktivity. Podľa správy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) vypracovanej za rok 2021 sa stalo obeťou obchodovania s ľuďmi takmer 50 miliónov ľudí. Nútená práca je definovaná ako služba, ktorá je od osôb vymáhaná pod hrozbou trestu a ku ktorej sa táto osoba dobrovoľne neponúkla.

Problematike obchodovania s ľuďmi sa venuje Ministerstvo vnútra SR, ktoré k tomu  vydáva situačnú správu. Podľa správy za rok 2022 predstavuje najčastejšiu formu zneužívania sexuálne vykorisťovanie a týka sa viac ako polovice obetí. Postihuje najmä ženy a dievčatá. Druhú najčastejšiu formu zneužívania v EÚ predstavuje pracovné vykorisťovanie a v posledných piatich rokoch sa počet obetí takmer zdvojnásobil. Odhaduje sa, že podstatná časť prípadov obchodovania s ľuďmi sa ani neoznamuje.

Podľa situačnej správy za rok 2022 bolo na Slovensku identifikovaných 58 obetí obchodovania s ľuďmi. Takmer šestinu obetí tvorili deti. Išlo o sexuálne vykorisťované dievčatá vo veku 8 až 17 rokov, pričom sa vyskytol aj jeden prípad núteného sobáša v štádiu pokusu.

Najmladšia obeť mala len 8 rokov (dievča s podozrením na sexuálne vykorisťovanie matkou) a najstaršia 55 rokov (žena s podozrením na pracovné vykorisťovanie). Z celkového počtu identifikovaných obetí bolo 23 mužov a 35 žien (z toho 10 detí). V porovnaní s rokom 2021 bolo v SR identifikovaných 43 obetí, ide o tretinový nárast,“ píše sa v správe.

Zo situačnej správy za rok 2021 vyplýva, že zo 43 obetí bolo 20 mužov, 23 žien (z toho 13 detí). Najčastejším účelom obchodovania s ľuďmi bolo sexuálne vykorisťovanie (17 ľudí, z toho 7 dievčat mladších ako 18 rokov; 2 prípady sexuálneho zneužívania chlapcov). Najmladšie obete mali v čase sexuálneho zneužívania iba 13 rokov. Obetí pracovného vykorisťovania sa zaznamenalo 17 (13 mužov, 4 ženy) a obeťami núteného sobáša sa stali 4 ženy (z toho 3 obete v štádiu pokusu). Za účelom núteného žobrania sa zneužíval jeden muž. Prvýkrát sa zaznamenal prípad nezákonnej adopcie, v ktorej mala obeť iba tri roky. Páchateľ zlákal matku do Nemecka a využijúc jej zlé sociálne postavenie a neznalosť nemeckého jazyka jej dal podpísať dokumenty na adopciu aj bez súhlasu otca dieťaťa.

Detské obete sexuálneho vykorisťovania obchodovali vo väčšine vlastní rodičia, blízki príbuzní alebo známi, ktorí poznajúc hlavne slabé ekonomické a sociálne pomery obetí zneužili najmä ich odkázanosť, zraniteľnosť a svoje postavenie s prísľubom finančnej odmeny za poskytovanie sexuálnych služieb. Detské obete boli nútené k poskytovaniu sexuálnych služieb v bytoch a domoch svojich rodičov, na autobusovej stanici a v autách klientov,“ uvádza správa.

Ako v roku 2021, tak aj v roku 2022 prevyšujú ženské obete nad mužskými. Z celkového počtu obetí bolo 55 občanmi SR. Tri zahraničné obete pochádzali z Rumunska, Ukrajiny a Nepálu. 27 obetí (21 mužov a 6 žien) bolo vykorisťovaných za účelom nútenej práce, 24 ženských obetí za sexuálnym účelom, 3 obete za účelom núteného sobáša. V troch prípadoch bola zaznamenaná kombinácia účelov vykorisťovania a jedno zneužívanie za iným účelom.

Prehľad počtu obetí za predchádzajúce dva roky vypracovaný na základe situačných správ MINV SR.

Najviac obetí bolo vykorisťovaných na Slovensku (21), v Nemecku (19), Spojenom kráľovstve (11), Írsku (2). Ďalej v Španielsku, Rumunsku, Česku, Švédsku, Rakúsku, Holandsku a Turecku.

Kým v rokoch 2019 – 2021 pochádzalo najviac obetí z Košického kraja, v roku 2022 pochádzalo najviac obetí z Prešovského (18). Z Košického kraja evidujeme 15 obetí, z Nitrianskeho 8, z Banskobystrického kraja 7, z Bratislavského kraja pochádzali 3 obete, z Trnavského 3 a zo Žilinského 1 obeť.

Dostupné linky pomoci

Od roku 2008 je v prevádzke bezplatná Národná linka pomoci obetiam s obchodovaním s ľuďmi na telefónnom čísle 0800 800 818. Obete sa v čase od 8:00 do 20:00 môžu anonymne porozprávať o svojej situácii s odborníkmi a požiadať o pomoc. V roku 2022 sa na linke pomoci uskutočnilo celkovo 534 hovorov.

Ženy zažívajúce násilie alebo ohrozené násilím sa môžu obrátiť na bezplatnú Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie na čísle 0800 212 212.

Ministerstvo vnútra SR realizuje financovanie programu podpory pre obete: „V prípade, že existuje podozrenie, že osoba sa mohla stať obeťou obchodovania, môže sa dobrovoľne rozhodnúť vstúpiť do programu pomoci, z ktorého je možné zabezpečiť služby, ktoré obeť vzhľadom na svoju aktuálnu situáciu potrebuje.“

Nútené sobáše

Závažnú formu porušovania ľudských práv tvoria nútené sobáše. Od roku 2015 sa na Slovensku identifikovalo viac než 15 prípadov nútených sobášov. Obeťami sú dievčatá od 12 rokov. Maloleté „nevesty” majú zhoršený prospech, vynechávajú školskú dochádzku a sú nútené starať sa o domácnosť, manžela a jeho súrodencov. Zároveň musia viesť sexuálny život. U obetí obchodovania s deťmi došlo k prejavom sebapoškodzovania a pokusom o samovraždu.

Nútené sobáše v rámci rómskych tradícií sa považujú za špecifickú formu vnútroštátneho obchodovania s ľuďmi. Obchodovanie s deťmi za účelom núteného sobáša je v našej krajine nelegálnym konaním, porušujúcim základné práva a slobody dieťaťa. Aktívne sa na Slovensku rieši až od roku 2017. Akákoľvek forma násilia páchaná na deťoch vrátane fyzického, sexuálneho a verbálneho zneužívania, nútených manželstiev, detskej práce, prostitúcie, obchodovania s ľuďmi – je neprípustná.

Za rok 2022 sa na území SR neeviduje nútený detský sobáš. Za týmto účelom sa však zaznamenala jedna snaha o detský sobáš v štádiu pokusu, v ktorom obchodovali so slovenskou občiankou vo Švédsku.

V rámci prevencie, osvety a zvyšovania povedomia o problematike nútených sobášov vydalo MINV SR informačnú brožúru zameranú na nútené sobáše. Obete detských sobášov sú obeťami trestnej činnosti. Ak máte povedomie o porušovaní práv dieťaťa, kontaktujte orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na linke 0800 191 222.

Informačná brožúra zameraná na nútené sobáše s linkami pomoci (Foto: Screenshot brožúry zo stránky MINV SR)

Deti ohrozené násilím sa môžu obrátiť aj na linku detskej dôvery na čísle 0907 401 749 alebo na anonymnú a bezplatnú nonstop linku Nezábudka na telefónnom čísle 0800 800 566.

Pri podozrení na zanedbávanie starostlivosti dieťaťa alebo na jeho ohrozenie môžete kontaktovať aj bezplatnú linku ÚPSVR na čísle 0800 191 222. Možno tu nahlasovať aj podozrenie zo zneužívania sociálneho systému a čiernu prácu.Prečítajte si aj