Nedeľa 21. júla, 2024
Ilustračná fotografia (Foto: Jose Ismael Espinola / pexels)

Nie každý dôchodca má nárok na úplné preplatenie liekov. Musí spĺňať tieto základné podmienky

Pre mnohých seniorov je kúpa liekov významným finančným bremenom. Súčasná legislatíva na Slovensku však zahŕňa nulový limit spoluúčasti pre dôchodcov, čo znamená, že určité skupiny seniorov môžu mať nárok na lieky bez doplatku. 

Na odpustenie doplatkov majú nárok tieto skupiny:

  • Držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  • Držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
  • Poberatelia invalidného dôchodku
  • Poberatelia invalidného výsluhového dôchodku
  • Invalidi, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok
  • Poberatelia starobného dôchodku
  • Poberatelia dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, v ktorom je nárok na starobný dôchodok
  • Poberatelia dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska
  • Pacienti, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok
  • Poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok

(Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR)

Nestačí však len spadať do jednej z týchto skupín. Nárok na odpustenie doplatkov za lieky vám stále nemusí prislúchať. Dôchodca si ešte musí odsledovať pár základných informácií, či skutočne spĺňa všetky kritériá. Aké podmienky teda musia byť splnené, aby senior mohol získať lieky zadarmo?

Výška príjmu

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý rozhoduje o nároku na lieky bez doplatku, je výška príjmu pacienta. Dôchodcovia, ktorých penzia neprekračuje 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov, teda 782,40 eura mesačne, nárok na odpustenie doplatkov majú. Ak mesačne dostávajú vyšší príjem, platia si doplatok do limitu spoluúčasti – pre invalidov maximálne 12 eur a pre starobných dôchodcov 30 eur.

Posudzovanie výšky príjmu

O nároku na odpustenie doplatku nerozhoduje lekár alebo lekárnik, informácia prichádza zo zdravotnej poisťovne. Dôchodca nemusí predkladať žiadne doklady, pretože zdravotné poisťovne aktualizujú zoznamy pacientov s nárokom na odpustenie doplatkov najmenej jedenkrát mesačne. Do posudzovaných príjmov sa započítava nielen dôchodok, ale aj ďalšie príjmy zo zamestnania alebo podnikateľskej činnosti. Dôchodcovia, ktorí ešte pracujú alebo podnikajú, pravdepodobne nebudú mať nárok na odpustenie doplatkov.

Liek musí byť najlacnejšou alternatívou

Odpustenie doplatku sa netýka liekov voľnopredajných a liekov viazaných na lekársky predpis, ktoré si hradí v plnej výške pacient. Týka sa len liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. 

Toto je druhý dôležitý bod. Senior, ktorý si zo skupiny liekov vyberie ten najlacnejší, skutočne nezaplatí nič. Ak si však vyberie drahšiu alternatívu, platí rozdiel medzi doplatkom za zvolený liek a doplatkom za najlacnejší liek.

Uveďme si konkrétny príklad. Povedzme, že liek s rovnakým zložením vyrábajú dvaja výrobcovia – za jeden sa dopláca 0,33 eura a za druhý 2,69 eura. Ak si dôchodca vyberie prvý liek, nezaplatí skutočne nič. Avšak ak si vyberie druhý liek s doplatkom 2,69 eura, bude doplácať. Doplatok sa zníži iba o 0,33 eura – a teda musí doplatiť 2,36 eura.

Je preto dôležité informovať sa v lekárni o možnostiach a dostupnosti liekov s čo najnižším doplatkom.

Ako zistiť najlacnejšiu alternatívu

Dôchodca si môže overiť údaj o najlacnejšom lieku na doklade z registračnej pokladnice, pretože lekárne sú povinné uvádzať výšku prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek. Zdravotná poisťovňa v lehote 90 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou.

Nie je potrebné podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne alebo odovzdávať doklady z registračnej pokladne z lekárne. Všetky údaje potrebné na vyhodnotenie, či má alebo nemá dôchodca nárok na nulové doplatky, zdravotná poisťovňa eviduje vo svojom informačnom systéme.

Ak hodnota, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, je nižšia ako 3 eurá, zdravotná poisťovňa za príslušný štvrťrok sumu doplatku poistencovi neuhradí, ale peniaze neprepadnú. Suma bude pripočítaná do ďalšieho kalendárneho štvrťroka.

Pre mnohých dôchodcov môžu byť lieky bez doplatku významnou finančnou úľavou. Je však dôležité informovať sa o podmienkach nároku a dostupnosti liekov. Mnohokrát sa môže stať, že dôchodca sa nedostatočne oboznámi so všetkými kritériami na splnenie nároku pre nulové doplatky a tešil sa predčasne.

Prečítajte si aj