Sobota 2. marca, 2024
Ilustračná fotografoa (foto: freepik.com, autor: gpointstudio)
,

Šikanovanie na slovenských školách: prieskum odhaľuje alarmujúce trendy

Šikanovanie a kyberšikana na slovenských základných a stredných školách predstavuje alarmujúci problém. Odhalil to prieskum Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky už v máji 2020.

Výskum sa uskutočnil pomocou online dotazníkov vo všetkých krajoch SR. Vzorka zahŕňa základné a stredné školy, pričom bolo spracovaných 553 dotazníkov.

Výsledky prieskumu sú znepokojujúce a poukazujú na potrebu intenzívnejšieho zamerania sa na prevenciu a riešenie tohto rozsiahleho javu v školskom prostredí.

Podľa prieskumu sa v školskom roku 2019/2020 stretlo s problémom šikanovania až 86, 3 % škôl. Tento údaj naznačuje dramatický nárast v porovnaní s rokom 2016, čo vyvoláva otázky o efektivite existujúcich preventívnych opatrení. Medzi najčastejšie formy šikany patria vulgárne nadávky, ignorovanie, ironizovanie, vyhrážky a fyzické útoky. Od roku 2016 napríklad výsmech, urážky a zastrašovanie vzrástli o 26 %, fyzický útok o 21 %,  a vylúčenie z kolektívu o 36 %.

Výskum odhalil aj novodobý fenomén šikanovania – kyberšikanu. V prieskume sa s kyberšikanou stretlo 73, 6 % škôl, pričom v niektorých prípadoch dochádza k prepojeniu oboch foriem šikany. Vyhrážanie, urážanie, ohováranie a sexuálne obťažovanie sa stávajú častými prejavmi aj v podobe kyberšikanovania.

Vzhľadom na tieto výsledky je nevyhnutné, aby vzdelávacie inštitúcie, rodičia a samotní žiaci aj naďalej podnikali kroky na vyriešenie tohto problému. Okrem posilnenia existujúcich programov prevencie je dôležité zvýšiť povedomie o šikane a jej dôsledkoch širšej verejnosti.

Šikanovanie a kyberšikanovanie sú rozšírené problémy

Výskum potvrdil, že šikanovanie a kyberšikanovanie patria medzi závažné negatívne javy, ktoré postihujú takmer každú školu. Zaznamenal sa narastajúci výskyt týchto javov, znižovanie vekovej hranice agresorov a obetí, ako aj zvýšená brutalita a rafinovanosť šikanovania.

Šikanovanie je chápané ako násilné správanie s úmyslom ublíženia, zastrašenia alebo ohrozenia iného žiaka, zatiaľ čo kyberšikanovanie zahŕňa zneužívanie informačno-komunikačných technológií na ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie.

Šikanovanie sa častejšie vyskytovalo na základných školách v porovnaní so strednými. Gymnáziá mali vyššiu mieru šikanovania oproti stredným odborným školám.

Miera šikanovania sa líšila v závislosti od regiónu.  V porovnaní s ostatnými krajmi je nižšia miera zaznamenaná v Košickom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Väčšina škôl sa stretla s prípadmi šikanovania raz alebo dvakrát za rok.

Medzi jednotlivými prejavmi násilného správania prevládali výsmech a urážky, vulgárne nadávky a ignorovanie. Výnimkou nie sú vážnejšie formy, ako vyhrážky a fyzické útoky.

Situácia v základných školách je obzvlášť znepokojujúca, keďže všetky sledované formy násilného správania sa tam vyskytovali vo väčšej miere ako na oproti strednýcg školách. Kyberšikanovanie sa taktiež vyskytovalo vo väčšej miere na základných školách.

Prevencia je kľúčová

Výskum potvrdzuje, že prevencia je efektívnym nástrojom v boji proti šikanovaniu. Lepšie je predchádzať neprijateľnému správaniu, a to najlepšie prostredníctvom integrácie preventívnych aktivít do výchovno-vzdelávacieho procesu. Zistenia ukazujú, že informovanie žiakov o šikanovaní sa často uskutočňuje formou hodín ako občianska výchova, etická výchova a informatika.

Spolupráca medzi školami a rôznymi subjektmi vrátane rodičov, školských psychológov, polície a ďalších odborných pracovísk je podľa výskumu kritická. Hodnotenia spolupráce s jednotlivými subjektmi sú väčšinou pozitívne, pričom najlepšie hodnotenia získala spolupráca s vedením školy, školským psychológom a ostatnými učiteľmi. Avšak spolupráca s rodičmi agresora bola považovaná za problémovú.

Metodické usmernenia jasne ukazujú, že prevencia šikanovania a kyberšikanovania by mala byť neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Je nevyhnutné, aby boli žiaci informovaní o podstate šikanovania, jeho formách a nebezpečných dôsledkoch. Prevencia by mala byť zahrnutá do učebných predmetov a prierezových tém.

Ukázalo sa, že žiaci sú efektívne oboznamovaní so šikanovaním prostredníctvom rôznych foriem a spôsobov. Koordinátori prevencie, triedni učitelia, súťaže, hry, prednášky, diskusie, informácie na nástenkách, webe školy a v školských novinách pomáhajú ku komplexnému riešeniu problematiky.

Dôležitým aspektom je primárna prevencia, kedy sú žiaci oboznamovaní s pojmom šikanovania, jeho znakmi, prejavmi a dôsledkami. Táto forma prevencie by mala zahŕňať aj informácie o možnostiach riešenia problémov spojených so šikanovaním.

Výskum zdôrazňuje vytváranie pozitívnej klímy v škole. Prosociálne správanie a vzťahy medzi žiakmi sú kľúčové pre úspešnú prevenciu šikanovania.

Prečo existuje ľudstvo?

Prečítajte si aj