Sobota 2. marca, 2024
Ilustračná fotografia (foto: Mikhail Nilov / Pexels)
,

Prekážky pri odhaľovaní šikanovania na slovenských školách a ich riešenia (Prieskum)

Školy na Slovensku čelia rozmanitej palete výziev pri riešení a eliminácii šikanovania a kyberšikanovania. Prieskum Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky z mája 2020 odhalil v tomto smere  niekoľko kľúčových prekážok, ktoré bránia účinnej prevencii a eliminácii týchto negatívnych javov.

V článku sa pozrieme na tieto problémy a ponúkneme odporúčania, ako ich prekonať.

Prekážky pri odhaľovaní šikanovania

Koordinátori prevencie identifikovali niekoľko problémov a prekážok pri riešení šikanovania. K najčastejším patrí problém s odhaľovaním šikanovania, kde strach a obavy obetí, a niekedy aj spolužiakov a učiteľov, predstavujú závažnú prekážku. Ďalšie prekážky zahŕňajú komunikáciu s rodičmi agresorov, nedostatok času a priestoru na prevenciu, ako aj problémy v rodinnom prostredí žiakov.

Žiaci majú často zábrany pri oznámení šikanovania, pretože sa obávajú odvetného správania zo strany agresorov alebo bagatelizácie zo strany spolužiakov. Niektorí učitelia môžu tiež zápasiť so strachom obetí a nedostatkom jednotného postupu pri riešení tejto problematiky.

Objavujú sa aj problémy so získavaním dôkazov o spáchaní činu, čo môže byť kritické pri riešení šikanovania. Niektoré školy uviedli, že majú problémy so získaním dostatočných dôkazov, aby mohli reagovať primerane a efektívne.

Problémy v komunikácii s rodičmi agresorov

Komunikácia s rodičmi agresorov alebo agresorom môže byť výzvou. Niektorí rodičia sa môžu stavať odmietavo k spolupráci pri riešení šikanovania, pretože neveria, že ich dieťa môže byť agresorom. Táto nedôvera môže vytvoriť komunikačné bariéry, ktoré bránia efektívnej spolupráci medzi školou a rodinou agresora.

Nedostatok času a priestoru na prevenciu

Koordinátori prevencie na školách čelia obmedzenému času a priestoru na realizáciu preventívnych aktivít. V niektorých prípadoch nie je pevne stanovený časový úsek na venovanie sa prevencii, a to ani v rámci triednických hodín. Tento nedostatok času a priestoru môže obmedziť účinnosť preventívnych opatrení.

Odporúčania a riešenia

Na základe identifikovaných prekážok a výziev výskum navrhuje niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli pomôcť školám v boji proti šikanovaniu a kyberšikanovaniu:

  1. Pevne stanovený čas na prevenciu: Určte v rozvrhu školy pevne stanovený počet hodín, ktoré budú vyčlenené iba na realizáciu preventívnych aktivít a programov zameraných na šikanovanie a kyberšikanovanie.
  1. Zahrnutie koordinátora prevencie do úväzku učiteľa: Aby sa zabezpečila efektívna koordinácia a riešenie šikanovania, zahrňte prácu koordinátora prevencie do úväzku učiteľa. Týmto spôsobom bude mať koordinátor viac času na prípravu a implementáciu preventívnych opatrení.
  1. Posilnenie pedagogického tímu: Zvážte potrebu posilniť pedagogický tím v školách o funkciu sociálneho pedagóga. Sociálni pedagógovia môžu zohrávať kľúčovú úlohu v riešení sociálnych a emocionálnych problémov žiakov.
  1. Zvýšenie personálnej kapacity CPPPaP: Pre efektívnu inštitucionálnu podporu posilnite personálnu kapacitu Centra pedagogicko-psychologických poradní (CPPPaP), ktoré sa venuje problematike prevencie a odstránenia šikanovania.
  2. Rozvoj vzdelávania učiteľov: Podporujte ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti prevencie šikanovania a kyberšikanovania. Zvýšenie povedomia a znalostí učiteľov v tejto oblasti môže prispieť k lepšiemu riešeniu a predchádzaniu týmto negatívnym javom.

Celkovo je podľa výskumu nevyhnutné, aby školy a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku aktívne pracovali na vytvorení bezpečného a podporujúceho prostredia pre všetkých žiakov. Prevencia šikanovania a kyberšikanovania si vyžaduje celkový prístup a spoluprácu všetkých dotknutých strán.

Prečo existuje ľudstvo?

Prečítajte si aj